A A A

ROK 2012 ROKIEM KORCZAKA - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – „Świat Króla Maciusia Pierwszego” Kępiński Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym– „Świat Króla Maciusia Pierwszego”. Celem konkursu jest upamiętnienie postaci i dzieła Janusza Korczaka oraz popularyzacja Jego idei, poprzez udział dzieci w działaniach plastycznych inspirowanych powieścią „Król Maciuś Pierwszy” J. Korczaka. Regulamin konkursu: ADRESACI KONKURSU • Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kępno. • Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, collage itp.), na papierze typu w formacie A3 lub A4 (pod uwagę będzie brana samodzielność wykonania). • Temat pracy: „Świat Króla Maciusia Pierwszego”. • Motywem pracy może być nie tylko postać tytułowa z książki Janusza Korczaka ale także popularyzacja idei Korczaka związanych z poszanowaniem praw dziecka. • Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela lub rodziców. • Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę prac. • Każda praca powinna być opatrzona metryczką napisaną komputerowo, umieszczoną na odwrocie pracy, według następującego wzoru: 1. imię, nazwisko i wiek autora pracy; 2. nazwa i dokładny adres placówki szkolnej, e-mail; 3. imię i nazwisko nauczyciela/ wychowawcy/ rodzica dziecka; • Prace należy przesyłać do 15 maja 2012 r. na adres: Kępiński Ośrodek Kultury, ul. Sikorskiego 3, 63-600 Kępno z dopiskiem „KONKURS”. • Nadesłane prace nie będą zwracane. • Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie. • Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz publikacji tych prac w Internecie na stronie KOK. • Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. OCENA PRAC • Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów. • Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac. • Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie o wynikach drogą elektroniczną. • Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy. • Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa. • Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Kępińskiego Ośrodka Kultury a o wynikach konkursu powiadomione zostaną lokalne media. • Ogłoszenie wyników nastąpi 1 czerwca 2012 r. w Dzień dziecka. Ogłoszeniu wyników towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej. Wtedy też nastąpi wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień dla laureatów. O miejscu rozstrzygnięcia konkursu organizator powiadomi placówki biorące udział w konkursie do 20 maja 2012

Autor:A.M.
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com