RSS
A A A

AKTUALNOŚCI

OFERTA PRACY
Kępiński Ośrodek Kultury zatrudni
Głównego Instruktora- Managera Kultury
w pełnym wymiarze czasu pracy

I . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• Planowanie i organizacja przedsięwzięć kulturalnych na rzecz społeczności lokalnej;
• Wykonywanie wszelkich czynności związanych z pracą merytoryczną i organizacyjną
w zakresie działalności Kępińskiego Domu Kultury;
• Opracowywanie programów podejmowanych przedsięwzięć;
• Inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych oraz koordynacja ich sprawnego ich przebiegu;
• Motywowanie społeczności lokalnej do udziału w organizowanych konkursach,
turniejach, przedsięwzięciach lokalnych i ogólnopolskich;
• Przygotowywanie projektów kulturalnych związanych z edukacją artystyczną
(konkursy na dofinansowanie);

II. Wymagania:
•    wykształcenie wyższe lub licencjat, lub studenci po ukończonym min. II roku
•    (kierunki związane z animacją k-o, artystyczne, inne związane z organizacją zajęć twórczych, pokrewne),
•    ukończone dodatkowe kursy kierunkowe,
•    mile widziana u kandydatów umiejętność gry na instrumentach, zdolności teatralne, umiejętności plastyczne
i inne zdolności artystyczne,
•    mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury
•    preferowane wyższe i uprawnienia pedagogiczne.

III. Doświadczenie zawodowe:
•  min. 6 miesięcy pracy lub staż w instytucji kultury na stanowisku Instruktora k-o ,
lub udokumentowany staż działalności społecznej w stowarzyszeniu lub fundacji.

IV. Umiejętności:

• wymagane: dobra obsługa komputera i sieci komputerowej;
• umiejętność kulturalnej obsługi klienta;
• umiejętność organizacji pracy własnej i działalności instytucji kultury;
• umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
V. Inne wymagania:
• Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;
• nieposzlakowana opinia;
• dyspozycyjność;
• własna inicjatywa, zaangażowanie w pracy i pomysłowość;

VI. Cechy charakteru:
• wysoka kultura osobista;
• odpowiedzialność;
• sumienność.

VII. Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny z opisem własnej wizji pracy oraz wstępnym planem działania na okres pierwszych trzech miesięcy pracy;
• Curriculum Vitae;
• Dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
• Zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp. ;
• Posiadane referencje;
• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych;
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami)”.
•    Osoba zakwalifikowana do podjęcia pracy, przed podpisaniem umowy winna złożyć :
Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do
pracy na danym stanowisku pracy

VIII. Warunki pracy na stanowisku:
• Praca biurowa połączona z pracą w terenie w zakresie wykonywania czynności służbowych.
IV. Dodatkowo preferowane
• umiejętność i doświadczenie w pisaniu projektów i wniosków o ich dofinansowanie.
•    Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Głównego Instruktora- Managera Kultury"
należy złożyć do dnia 05.o6.2017 r. do godziny 15.00
w siedzibie Kępińskiego Ośrodka Kultury.
• Aplikacje, które będą wpływać po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
• Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni do udziału
w rozmowie kwalifikacyjnej.
• Nabór może zostać odwołany w każdym czasie bez podania uzasadnienia.

 

 

 

  
Strony: « Poprzednia 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 38 Następna »