A A A

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – „Świat Króla Maciusia Pierwszego”
Kępiński Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym– „Świat Króla Maciusia Pierwszego”. Celem konkursu jest upamiętnienie postaci i dzieła Janusza Korczaka oraz popularyzacja Jego idei, poprzez udział dzieci w działaniach plastycznych inspirowanych powieścią

„Król Maciuś Pierwszy” J. Korczaka.

 

Regulamin konkursu:

ADRESACI KONKURSU

• Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy Kępno.

• Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie, collage itp.),

na papierze typu w formacie A3 lub A4 (pod uwagę będzie brana samodzielność wykonania).

• Temat pracy: „Świat Króla Maciusia Pierwszego”.

• Motywem pracy może być nie tylko postać tytułowa z książki Janusza Korczaka ale także popularyzacja idei Korczaka związanych

z  poszanowaniem praw dziecka.

• Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci, pod kierunkiem nauczyciela lub rodziców.

• Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową. Każda placówka może zgłosić dowolną liczbę prac.

• Każda praca powinna być opatrzona metryczką napisaną komputerowo, umieszczoną na odwrocie pracy, według następującego wzoru:

1. imię, nazwisko i wiek autora pracy;

2. nazwa i dokładny adres placówki szkolnej, e-mail;

3. imię i nazwisko nauczyciela/ wychowawcy/ rodzica dziecka;

• Prace należy przesyłać do 15 maja 2012 r. na adres: Kępiński Ośrodek Kultury, ul. Sikorskiego 3, 63-600 Kępno z dopiskiem „KONKURS”.

• Nadesłane prace nie będą zwracane.

• Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą brały udziału w konkursie.

• Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych. • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) oraz publikacji tych prac w Internecie na stronie KOK.

• Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

 

OCENA PRAC

• Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatorów.

• Oceniane będą walory artystyczne, pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonania prac.

• Laureaci zostaną poinformowani indywidualnie o wynikach drogą elektroniczną.

• Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

• Wszystkie placówki biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.

• Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Kępińskiego Ośrodka Kultury a o wynikach konkursu powiadomione zostaną lokalne media.

• Ogłoszenie wyników nastąpi 4 czerwca 2012 r. w Dzień dziecka. Ogłoszeniu wyników towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pokonkursowej.

Wtedy też nastąpi wręczenie nagród, dyplomów i wyróżnień dla laureatów. O miejscu rozstrzygnięcia konkursu organizator powiadomi placówki biorące udział w konkursie do 20 maja 2012 r.

Autor:A.M.
 
Dodaj link do:www.digg.comwww.del.icio.uswww.wykop.plwww.dodajdo.com